Privacy

Weska privacy statement

Weska BV hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Weska BV heeft daarom dit privacy statement opgesteld.

Met dit privacy statement geeft Weska BV u inzicht hoe Weska BV in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s (inclusief internetportaal) onder de domeinnaam www.weska.nl en onder alle van deze domeinnaam overige gelieerde domeinnamen en op alle diensten die worden aangeboden door Weska BV (daaronder mede begrepen cliëntenintake).

Daar waar in dit privacy statement een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld. Met de services die via www.weska.nl worden aangeboden, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Weska BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • U heeft een aantal rechten wanneer Weska uw persoonsgegevens gebruikt, namelijk:
  • Recht op informatie: u hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard;
  • Recht op inzage: u hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
  • Recht op rectificatie: u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn;
  • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Weska zal als de verwerkings-verantwoordelijke redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken hiervan op de hoogte te stellen dat betrokkene vergeten wil worden.

Weska BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze services verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy statement genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Factuur- en afleveradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Btw-nummer
 • KvK nummer
 • Omzet- en afzetgegevens
 • Functie
 • Bankgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Rechtsgronden verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op wettelijke (fiscale) gronden waarbij de medewerker de partij is, of waar handelingen op verzoek van de betrokkene worden verricht.

Ook al zijn gegevens met toestemming verkregen, de toestemming mag ook weer ingetrokken worden door de betrokkene.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Weska informeert u vooraf over situaties waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als Weska persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Of omdat dit een absolute voorwaarde is om een overeenkomst te sluiten.

Hierbij geldt in het algemeen dat – indien u weigert bepaalde persoonsgegevens te geven – Weska kan besluiten géén overeenkomst met u aan te gaan.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze services moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij, via de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze services, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang ‘mijn weska.nl’ (klanten)

Met ons ‘mijn Weska’ portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving, waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven, wijzigen en/of informatie kunt achterlaten.

Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens zullen gedurende de overeenkomst bewaard worden of zolang de wettelijke bewaartermijnen dit verlangen. Als er geen gebruik meer wordt gemaakt van onze diensten of de overeenkomst, zullen de gegevens gedurende de periode zoals (wettelijk) is overeengekomen bewaard blijven. Daarna zullen zij definitief verwijderd worden.

Verwerking personeelsgegevens

Het personeelsdossier is zowel fysiek als digitaal aanwezig. De dossiers zijn alléén toegankelijk voor bevoegden. We bewaren/registeren de onderstaande gegevens:

 • Vakantie- en verzuimgegevens
 • Salarisgegevens
 • Personeelsdossier (NAW-gegevens van medewerker en gezin, contract (arbeids- en eventueel studie), CV-kopie, ID-kopie, verzekeringsgegevens, loonbelastingverklaring, pensioeninformatie, beoordelings- en functioneringsgesprekken, uit dienst informatie).

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via:

 • e-mail
 • sociale media
 • telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via weska.nl de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of chatbox, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (gps) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals o.a. Google Maps. Maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier géén invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij onze services aan u. In het geval deze partners (mede) gevestigd zijn buiten de EU, hebben wij strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop we dat doen verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op uw klacht. (Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

subfooter