Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Weska B.V.

Uw handelsmaatschappij in Schoonmaak- en Onderhoudsproducten

Stolwijkstraat 74

3079 DN Rotterdam

Kvk: 24111018

Inleiding

Weska B.V. wordt in deze voorwaarden aangeduid als ‘Weska’. In deze voorwaarden wordt u of uw bedrijf als contractspartij van Weska aangeduid met ‘u’ of ‘uw’.

Mocht u Weska willen bereiken, dan kan dat op het adres dat bovenaan iedere pagina van deze voorwaarden staat. Adresseert u de post dan aan Weska BV, Stolwijkstraat 74-78, 3079 DN te Rotterdam. Daarnaast kunt u ons per email bereiken op [email protected]. Beide adressen worden in ieder geval eenmaal per werkdag gecontroleerd.

Deze voorwaarden geven de afspraken weer die gelden tussen u en Weska. De voorwaarden zijn van toepassing op alle zaken die u en Weska doen en alle handelingen die Weska of u in het kader van onze zakelijk relatie verricht of juist achterwege laat. De voorwaarden zijn voor de duidelijkheid opgedeeld in hoofdstukken. De hoofdstukken zijn:

 • De overeenkomst;
 • De levering;
 • Eventuele problemen;
 • Aansprakelijkheid;
 • Slotbepalingen.

1. De overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de gehele zakelijke relatie tussen u en Weska (dus ook op latere overeenkomsten/bestellingen) zonder dat Weska u steeds een kopie van deze voorwaarden hoeft te verschaffen.

1.2 Tussen Weska en u gelden slechts andere voorwaarden voor zover deze andere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen afkomstig van Weska zijn vrijblijvend en Weska raakt pas gebonden als Weska uw bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Afspraken tussen u en een accountmanager, salesrepresentative, of andere vertegenwoordiger van Weska zijn pas verbindend wanneer zij naderhand schriftelijk zijn bevestigd door Weska.

2.3 Afbeeldingen en teksten op websites, het klantenportaal, modellen en verstrekte monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, specificaties, brochures en/of promotiemateriaal zijn bedoeld ter indicatie en daarom nooit bindend voor Weska. Uiteraard doet Weska wel haar best om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verschaffen.

Artikel 3 Bestellingen

3.1 Weska aanvaardt uw bestellingen schriftelijk door het toesturen van een orderbevestiging. Indien u een factuur van Weska ontvangt, dan aanvaardt Weska daarmee de bestelling van de goederen en/of diensten die via die factuur gefactureerd worden. De orderbevestiging is leidend ten aanzien van wat u bij Weska besteld heeft. Indien de bestelling is bevestigd via het verzenden van de factuur, is de specificatie op de factuur leidend.

3.2 Weska kan u altijd vragen om uw bestelling schriftelijk aan Weska toe te sturen. Weska zal uw bestelling pas bevestigen en uitvoeren wanneer u aan dit verzoek heeft voldaan.

3.3 Bestellingen door u zijn onherroepelijk, tenzij het onder artikel 3.4 bepaalde van toepassing is. Weska kan een bestelling, voordat deze is bevestigd, te allen tijde binnen een redelijke termijn weigeren, ook de bestellingen die zijn geplaatst in reactie op een aanbod van Weska.

3.4 Indien u een bestelling wilt afzeggen of wilt wijzigen, dan zal Weska zich inspannen om u hierin tegemoet te komen. Indien afzegging of wijziging echter niet meer mogelijk is, dan zal de oorspronkelijke bestelling aan u geleverd worden. Indien afzegging of wijziging wel mogelijk is, maar tot extra kosten voor Weska leidt, dan zal Weska deze extra kosten aan u factureren.

3.5 Indien u regelmatig bestellingen bij Weska plaatst en u voorziet dat u hiermee zal gaan stoppen, dan zal u Weska daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 Retourzendingen

4.1 Slechts indien Weska dit schriftelijk aan u heeft laten weten, accepteert Weska retourzendingen binnen acht (8) werkdagen na levering. Alle hiermee verband houdende kosten, zoals transport- en verzekeringskosten, zijn voor uw rekening. Daarnaast heeft Weska het recht om bij retourzending van goederen die niet, of niet zonder extra kosten, binnen de gebruikelijke bedrijfsvoering van Weska kunnen worden benut (dit ter vrije beoordeling door Weska), maximaal 75% van de factuurwaarde van deze goederen in rekening brengen. Retourzending van speciaal voor u bestelde goederen is onder alle omstandigheden uitgesloten.

4.2 In geval van een retourzending moeten de goederen compleet zijn, niet gebruikt zijn, onbeschadigd zijn en zich in de originele en ongeopende verpakking bevinden. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan dan behoudt Weska BV zich het recht voor om de retourzending te weigeren.

Artikel 5 Betaling

5.1 Weska stuurt u na het plaatsen van een bestelling een factuur voor de goederen en/of diensten. Deze factuur bevat het te betalen bedrag exclusief btw en alle andere eventuele kosten zoals vervoerskosten en bijkomende kosten. U mag betaling van de factuur in geen geval opschorten.

5.2 U dient binnen 30 werkdagen na de factuurdatum de factuur en overige kosten te voldoen op het in de orderbevestiging en/of factuur aangegeven rekeningnummer. U mag een factuur niet verrekenen met een nog openstaande vordering of enig bedrag aftrekken van het factuurbedrag.

5.3 Indien u binnen 30 werkdagen betaalt, kan de betaling geschieden onder aftrek van de berekende 2% kredietbeperking.

5.4 Weska mag tussentijdse prijswijzigingen van de goederen en/of diensten, bijvoorbeeld prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde valutakoersen of invoerrechten, aan u doorberekenen ongeacht de oorsprong van de prijswijzigingen. Het koersrisico van valuta waarmee enige levering betaald dient te worden, komt voor uw rekening.

5.5 Indien door u niet betaald wordt binnen 30 werkdagen na de factuurdatum, bent u zonder dat een verdere ingebrekestelling van Weska nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment dient u tevens een bedrag van 1% per maand over alle nog openstaande factuurbedragen te betalen, waarbij het gedeelte van een maand geldt als een gehele maand.

5.6 Weska kan altijd enige vorm van zekerheid van u verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, alvorens uitvoering te geven aan een bestelling. Indien u hieraan niet kan voldoen, heeft Weska het recht om leveringen op te schorten of bestellingen en/of overeenkomsten te ontbinden of op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn.

5.7 Alle vorderingen van Weska kunnen direct van u worden opgeëist indien:

 • U enige betaling niet conform Artikel 5.2 uitvoert;
 • Ten aanzien van u het faillissement wordt aangevraagd;
 • U surseance van betaling aanvraagt;
 • Uw ondercuratelestelling is aangevraagd;
 • Beslag op uw goederen of door u gebruikte goederen wordt gelegd;
 • U op enige andere wijze het vrije beheer of de vrije beschikking over vermogen verliest;
 • Wanneer u overlijdt of, in het geval van een niet natuurlijk persoon, u in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

2. De levering

Artikel 6 Levering van goederen

6.1 Weska gaat bij haar leveringen uit van haar offerte en/of orderbevestiging conform Artikel 3.1. Levertijden, technische specificaties, maten, hoeveelheden, andere gegevens uit de offerte en gegevens op de website en het klantenportaal van Weska zijn ter indicatie en binden Weska niet conform Artikel 2.3. Weska kan u dus goederen leveren die vergelijkbaar zijn met de goederen uit de offerte, maar niet exact hetzelfde. Een speling van 15% ten aanzien van de maten, gewichten, hoeveelheden en eenheden van de goederen naar boven en beneden bij de levering is toegestaan zonder dat dit van invloed is op de overeengekomen prijs.

6.2 Weska levert de goederen bij haar magazijn aan u conform Ex Works [Stolwijkstraat 74 -78, 3079 DN Rotterdam] (Incoterms 2010) tenzij u en Weska een andere leveringsplaats en/of leveringswijze zijn overeengekomen. Indien een andere leveringsplaats is overeengekomen, dient u alle voor verzending noodzakelijke gegevens te verstrekken aan Weska.

6.3 Weska mag bestellingen in delen aan u leveren en deze delen afzonderlijk factureren. Indien een levering niet op de afgesproken tijd en plaats kan plaatsvinden doordat u de goederen niet in ontvangst neemt, kan Weska extra kosten, zoals opslagkosten en winstderving, in rekening brengen.

6.4 Weska kan leveringen opschorten totdat u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Weska behoudt zich de eigendom ten aanzien van geleverde goederen voor, totdat alle facturen die verbandhouden met de levering van goederen en/of diensten en eventuele schadevergoedingsvorderingen zijn voldaan door u.

6.5 Zolang u nog geen eigenaar van de goederen bent, mag u de goederen slechts in het kader van de normale uitoefening van uw bedrijf gebruiken. U zult de goederen bovendien apart en identificeerbaar als eigendom van Weska opslaan. Tevens zult u de goederen verzekeren zolang zij nog in eigendom aan Weska toebehoren.

6.6 Bij een bestelling met een netto factuurwaarde van meer dan EUR 175 (exclusief btw) vindt de verzending gratis plaats tenzij anders is aangegeven door Weska. Bij bestellingen met een lagere factuurwaarde zal Weska, tenzij anders is aangegeven door Weska, een bedrag van EUR 16 aan verzendkosten in rekening brengen. Verzending naar de Waddeneilanden of enige andere eilanden valt niet onder dit artikel. De kosten van dergelijke verzendingen worden altijd individueel met u afgesproken.

Artikel 7 Levering van diensten

7.1 Voor zover daarvan niet wordt afgeweken, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden inclusief Artikel 6 ook van toepassing op de diensten die Weska aan u levert.

7.2 De prijs voor diensten, zoals installatiewerkzaamheden, zijn niet inbegrepen in de factuur voor de bestelling van bepaalde goederen. Weska kan het verrichten van diensten opschorten totdat u aan al uw verplichtingen heeft voldaan.

7.3 Weska stelt, in overleg met u, het moment vast waarop de diensten zullen worden geleverd. In overleg met u kan Weska dit moment verplaatsen. U zal Weska in staat stellen om diensten veilig en efficiënt uit te voeren. U zal de uitvoerder van diensten ondersteunen en de uitvoerder alles verschaffen wat nodig is voor een veilige en efficiënte uitvoering van de diensten. Weska kan de diensten in delen leveren en deze delen kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

7.4 Weska kan de diensten laten uitvoeren door een derde. Deze derde zal zich ook onherroepelijk op de bepalingen van deze voorwaarden kunnen beroepen.

7.5 De diensten worden geacht conform de overeenkomst/bestelling te zijn uitgevoerd indien u de werkbon tekent en niet binnen acht (8) werkdagen na oplevering een schriftelijk en gemotiveerd door u wordt gereclameerd.

Artikel 8 Risico

8.1 Indien goederen geleverd worden bij het magazijn van Weska, komen ze voor uw risico vanaf het moment dat u Weska verzoekt om afgifte of het moment dat Weska u mededeelt dat de goederen gereed staan om afgehaald te worden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder omstandigheden vallen waarop Weska in redelijkheid geen wezenlijke invloed heeft en die de levering van goederen of diensten onmogelijk maken of bemoeilijken, is Weska bevoegd om de levertijd te verlengen voor zolang de overmacht voortduurt zonder dat Weska tot schadevergoeding is gehouden. Weska kan een overeenkomst ook (gedeeltelijk) ontbinden of opzeggen in het geval van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

 • bedrijfsstoringen;
 • storingen in energie- of materiaalaanvoer;
 • transportvertraging;
 • stakingen;
 • niet of niet tijdig leveren van leveranciers aan Weska;
 • extreme weersomstandigheden;
 • nieuwe regelgeving; en
 • handelen door overheden en autoriteiten.

Artikel 10 Garantie

10.1 Weska verstrekt een garantie van drie maanden op goederen, te rekenen vanaf het moment van aflevering. In afwijking van het voorgaande geldt voor machines de door de fabrikant gehanteerde garantietermijn.

10.2 Elke aanspraak op een garantie vervalt indien:

 • U, of een door u ingeschakelde derde, zonder schriftelijke toestemming van Weska wijzigingen aan goederen aanbrengt of goederen repareert;
 • De goederen voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn of op andere wijze door u onoordeelkundig gebruikt, behandeld of onderhouden zijn.
 • U de factuur niet tijdig voldoet of anderszins tekortschiet jegens Weska;
 • Niet is voldaan aan specifieke garantievoorwaarden;
 • Het serienummer op de machine ontbreekt.

Het voorgaande is aan de beoordeling door Weska overgelaten.

3. Eventuele problemen

Artikel 11 Reclametermijn

11.1 Indien u over goederen of diensten van Weska niet tevreden bent, dient u binnen acht (8) werkdagen na ontvangst een schriftelijke en gemotiveerde reclamatie bij Weska in te dienen. Als u deze termijn overschrijdt, vervalt ieder recht om te reclameren of Weska aansprakelijk te stellen en dient u de volledige factuur te voldoen. Slechts met schriftelijke toestemming van Weska kunt u betaling van de factuur die ziet op goederen en of diensten waarop uw reclamatie ziet, uitstellen.

11.2 Als Weska uw reclamatie gegrond bevindt, mag Weska de door haar geleverde goederen en/of diensten herstellen en/of vervangen. Weska is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

11.3 Alle kosten die onderzoek naar een reclamatie met zich brengt, komen voor uw rekening tenzij de reclamatie geheel gegrond blijkt te zijn.

11.4 Indien u een bestelling plaatst met een doel dat voor Weska redelijkerwijs niet duidelijk is, dan kunt u bij Weska niet reclameren en Weska niet aansprakelijk stellen indien de goederen/diensten niet geschikt zijn voor dit doel.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 In aanvulling op de overige rechten van Weska die voortvloeien uit de wet, overeenkomst, en/of deze voorwaarden, is Weska bevoegd om de uitvoering van iedere overeenkomst (bestelling) met u zonder ingebrekestelling op te schorten en de overeenkomst zo nodig geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen indien:

 • U niet tijdig of niet behoorlijk uw verplichtingen nakomt of Weska ernstig twijfelt aan uw mogelijkheid daartoe;
 • Uw faillissement wordt aangevraagd; u surseance van betaling aanvraagt; uw ondercuratelestelling wordt aangevraagd; beslag op uw goederen of door u gebruikte goederen wordt gelegd; of u op enige andere wijze het vrije beheer of de vrije beschikking over vermogen verliest;
 • U overlijdt of, in het geval van een niet natuurlijk persoon, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 • U op enige andere wijze het vrije beheer of de vrije beschikking over vermogen verliest.

12.2 In het geval dat Weska haar onder Artikel 12.1 genoemde bevoegdheden uitoefent, mag Weska ook haar geleden verlies en/of gederfde winst op u verhalen. In geval van ontbinding of opzegging worden alle vorderingen van Weska op u direct opeisbaar.

12.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten, deurwaarders kosten, kosten van juridisch advies en advocaatkosten die Weska maakt om haar vordering voldaan te krijgen, komen voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande som met een minimum van EUR 150.

12.4 Indien één van de omstandigheden genoemd in Artikel 12.1 zich voordoet, mag Weska haar goederen die volgens Artikel 6 onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd van u opeisen. U zult Weska daartoe in de gelegenheid stellen en Weska daarbij helpen.

12.5 Voor zover u een duurovereenkomst aangaat met Weska, is die duurovereenkomst te allen tijde opzegbaar door Weska met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4. Aansprakelijkheid

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Voor zover goederen die door Weska aan u worden geleverd non-conform zijn en/of schade veroorzaken of voor zover schade ontstaat bij, of als het gevolg van, de verrichting van diensten, is Weska niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Weska.

13.2 Voor zover Weska aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die Weska heeft gestuurd voor de goederen en/of diensten die de schade hebben veroorzaakt of het bedrag waarvoor Weska verzekerd is. De laagste van de twee voorgaande limiteringen geldt.

13.3 Weska vergoedt, indien Weska toch aansprakelijk is, in alle gevallen slechts directe schade. In geen geval wordt gevolgschade; schade aan derden; bedrijfsschade of andere niet-directe schade vergoed.

13.4 Indien Weska afwijkt van de bestelling zoals uiteengezet onder Artikel 6.1, kunt u de bestelling/overeenkomst niet ontbinden of anderszins opzeggen. Tevens vrijwaart u Weska tegen vorderingen van derden die gebaseerd zijn op een afwijking als in Artikel 6.1

13.5 U vrijwaart Weska voor vorderingen van derden die verband houden met door Weska geleverde goederen en/of diensten voor zover deze vorderingen tot een grotere aansprakelijkheid leiden dan de aansprakelijkheid zou bedragen onder toepassing van dit Artikel 13 jegens de derden.

13.6 Iedere aansprakelijkheid van Weska vervalt bovendien 6 maanden nadat de schade bekend is geworden.

5. Slotbepalingen

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Op iedere verplichting tussen u en Weska is Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag.

14.2 Indien tussen u en Weska een geschil ontstaat, zal over dit geschil exclusief geprocedeerd worden voor de Nederlandse rechter in Rotterdam. Het staat Weska echter vrij om een procedure te beginnen voor ieder ander gerecht dat (internationaal) bevoegd is.

14.3 U zal geen vertrouwelijke informatie, zoals de prijzen die aan u zijn berekend en de handelswijze van Weska, delen met derden, met inbegrip van uw werknemers, tenzij u verplicht bent om dat te doen.

14.4 Indien Weska enig recht niet uitoefent, betekent dit niet dat Weska afstand heeft gedaan van dat recht.

14.5 In het geval dat een bepaling overeengekomen tussen u en Weska niet geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen wel geldig. De niet geldige bepaling wordt automatisch vervangen door een bepaling die daarop het meest lijkt qua inhoud en strekking en die wel geldig is.

14.6 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Weska vervaardigde zaken/goederen berusten bij Weska, tenzij hierover met u een andere afspraak is gemaakt. Het feit dat u heeft betaald voor bepaalde door Weska vervaardigde zaken/goederen doet aan het voorgaande niets af.

14.7 Weska kan deze voorwaarden aanpassen. Aangepaste voorwaarden worden aan u opgestuurd. Indien u geen bezwaar maakt, gelden de aangepaste voorwaarden vanaf het moment dat zij aan u zijn verzonden.

14.8 De zakelijke WhatsApp-functie van Weska dient ertoe om snel en informeel contact tussen u en Weska mogelijk te maken. Alle uitlatingen van Weska via WhatsApp moet u beschouwen als uitlatingen in een ‘digitaal’ gesprek. Uitlatingen zijn pas bindend op het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Weska.

14.9 Voor zover u contact opneemt met Weska via de zakelijke WhatsApp-functie van Weska, doet u dit op eigen risico. Weska heeft geen invloed op de databeveiliging van WhatsApp.

© mei 2022 Weska Schoonmaakproducten

subfooter